ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/52
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 09/11/2023
ސުންގަޑި: 23/11/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް މިކައުންސިލަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަންބަރު

ގޭގެ ނަން

އަތޮޅާއި ރަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

1

ބަތަލާ

ރ. މަޑުއްވަރި

R-2/2009/21

ވީމާ، މި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ނޮވެމްބަރު 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.