ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/54
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 27/11/2023
ސުންގަޑި: 04/12/2023
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

މިކައުންސިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

 

# ދުވަސް ގަޑި ތަން
ފުރަތަމަބައި 3 ޑިސެންބަރު 2023 (އާދިއްތަ) ހަވީރު 16:00 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް
ދެވަނަބައި 4 ޑިސެންބަރު 2023 (ހޯމަ) ހަވީރު 16:00 ވިދުވަރު އިންޖީނުގެ

 

ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން، ތަކެތި ގެންދަންވާނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާތާ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ސަރަހައްދު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނަގައި ސާފު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަލުން އެތަކެތި ނީލަންކިޔޭނެއެވެ.

ވިމާ، ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ޢިއުލާނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.