ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/57
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 19/12/2023
ސުންގަޑި: 31/12/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގައި ބައިވެރިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ ޓީމްގެ މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ސްޕޮންސަރ ކުރާފަތްތައް ޓީމުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މަންސަތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ޕޯސްޓެއްގައި ހިމަނައިދެވޭނެއެވެ.

 1. ޓީމް ޖާރޒީ (ހޯމްކިޓް)
 2. ޓީމް ޖާރޒީ (އަވޭކިޓް)
 3. ބެވަރޭޖްސް
 4. މެޗް ފޮޓޯގްރެފީ
 5. ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްސް

ސްޕޮންސަރ ކެޓަގަރީތައް

ގޯލްޑް

 • 5000ރ އިން މަތީގެ އަދަދަކުން ހުށައަޅާ ފަރާތްތައް
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުގައި ނަން/ލޯގޯ ހިމެނުން.
 • ހަނދާނީ ފިލާ. 

 ސިލްވަރ

 • 2000ރ އާއި 4999ރ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުގައި ނަން/ލޯގޯ ހިމެނުން.
 • ހަނދާނީ ލިޔުން.

ބްރޯންޒް

 • 1000ރ އާއި 1999ރ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކުގައި ނަން/ލޯގޯ ހިމެނުން.

ސްޕޮންސަރ ކުރައްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަތާތްތަކުން 2023 ޑިސެންބަރު 31 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7939355 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

https://docs.google.com/forms/d/1t-S9Vi2QTRPIuoU38EzptcqJC1JMNK49-3Xsc17ngIc/edit

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.