ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/60
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 24/12/2023
ސުންގަޑި: 11/01/2024
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް މިކައުންސިލަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަންބަރު ގޭގެ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
1 ޗާންދަނީގެ ރ. މަޑުއްވަރި R-2/2021/12(308)

ވީމާ، މި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 11 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.