ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/61
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 25/12/2023
ސުންގަޑި: 30/12/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ރަށުގައި ހިންގާ ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އިންޕޯޓްމުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގޮރާމެއް މިކައުންސިލާއި ހެލްތު ސެންޓަރާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މިމަހުގެ 29 ން 30އަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރި ކަންކަން ބަލައި ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ވެރިންނަށް އަންގާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.