ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2024/01
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 14/01/2024
ސުންގަޑި: 01/02/2024
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން 2024 ފެބުރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:15 އިން 14:00 އަށް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.