ރައްޔިތުންގެ ހިޔާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2024/02
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 24/01/2024
ސުންގަޑި: 01/02/2024
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: PC/308/2024/02

މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

# ތަކެތި ޚާއްޞަ ސިފަތައް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
1 ސްޓަޑީ ޗެއަރ ސައިޓް ޓޭބަލާއިއެކު ހުންނަ ކަޅު ގޮނޑި 25
2 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި އަތްގަނޑު ނުލާ ހުދުކުލަ 50
3 އޮފީސް މޭޒު ވޯކް ސްޓޭޝަނާއިއެކު 3
4 އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ ލޯބެކް ކަޅުކުލަ 3
5 ސޯފާ ސެޓް 3 މީހުންގެ ޖާގައިގެ 1
6 ފްލިޕް ޗާޓު ސްޓޭންޑް އުސް މިން 5’ 3
7 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ 24000 ބީޓީޔޫ 3
8 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ 18000 ބީޓީޔޫ 3
9 ޕްރިންޓަރ ކުލަ، މަލްޓި ޕާޕޮސް 1
10 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން 1
11 ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ ފެން ވައިރު ކުރެވޭ، ފިނި އަދި ހޫނު ފެން ލިބޭ 1
12 އަލިފާން ނިވި ސީއޯ2 4.5ކގ – ވޯޓަރ 9ކގ 4
13 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް (މޮނީޓަރާއެކު) އިންޓެލްކޯ އައި5 ، މިނިމަމް 256ޖީބީ އެސްއެސްޑީ ، މިނިމަމް 4ޖީބީ ރޭމް ، ޖެނުއިން ވިންޑޯވްސް 10 ، ޖެނުއިން މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް 1

 

 

 

 

ރަޖިސްޓްރީކުރުން 2024 ޖަނަވަރީ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ. ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމުގެ ލިންކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފޯމް (google.com)

ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ 2024 ޖަނަވަރީ 31 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް:  info@raamaduvvari.gov.mv

ކޮޕީ: azhar@raamaduvvari.gov.mv

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި އާއި ހުށަހަޅާނެގޮތް ·         2024 ފެބުރުވަރީ 1 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް.

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

·         އަންދާސީ  ހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑީގައެވެ.

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:

 • އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައިއެވެ.
 • ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން ފިޔަވާ އެހެން ލިޔުމެއް ފަހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރު އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން “

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު:

 1. ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު ތަކަކަކީ :
 • އަގު %85
 • މުއްދަތު %10
 • ތަޖުރިބާ %5
 1. ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އަގުގެ ބެންޗްމާކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށެވެ.
 2. ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުއްދަތުގެ ބެންޗްމާކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށެވެ.
 3. ބިޑް އިވެލުވޭޓްކުރުމުގައި ބެންޗްމާކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެދިޔަ 1 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.
 4. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މިއިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.
 5. ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު، ބިޑުތައް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފަރާތަށާއި ނުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
 6. ބިޑް އިވެލުއޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ “ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް” ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.