ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއިގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2024/09
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 14/02/2024
ސުންގަޑި:
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓް އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2024 ފެބުރުވަރީ 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި އިރުވެލި މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.