ޒޯން ލައިސަންސް އުވާލުން

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2024/29
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 11/06/2024
ސުންގަޑި:
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޤަވައިދު ނަމްބަރު 2009/05 ( ޒޯން ލައިސަންސް ) ވަނީ މިހާރު އުވާލާފައެވެ. މި ޤަވައިދު އުވާލުމަށް ފަހު އައު ޤަވައިދު ނަމްބަރު 2021/R-102 ގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ނެގުމަށްޓަކައި 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ( 25 މޭ 2024 އިން 24 އޮގަސްޓް 2024 އަށް ) ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ޒޯން ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ލައިސެންސް ބޭނުންކޮށްގެން 24 އޮގަސްޓް 2024 ގެ ނިޔަލަށް އެ ޒޯނެއްގައި ދުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.