ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/06
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 14/02/2023
ސުންގަޑި: 28/02/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް މިކައުންސިލަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނަންބަރު ގޭގެ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
1 ރޯޝަނީގެ ރ. މަޑުއްވަރި R-2/2008/04
2 ބަގީޗާގެ ރ. މަޑުއްވަރި E12/R-2/2012/05

ވީމާ، މިދެންނެވި ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.