ކައުންސިލްގެ 09 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތާއިގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2023/09
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 22/02/2023
ސުންގަޑި: 16/03/2023
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގައި، ކައުންސިލްގެ 09 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ކީސްޓޭޖްތަކާއި ޢުމުރުފުރާތައް ބަހާފައިވާގޮތާއި މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި މިއިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 2023 މާރިޗް 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.