1444 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު ކުރުމާއި ގުޅޭ!

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL) 308/2023/18
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 19/04/2023
ސުންގަޑި:
ފައިލް
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައެވެ.

ޢީދު ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ވެހިކަލް ޕާކުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ޕާކުކުރުން.
  2. ކުރިން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކުރީ ސަފުތައް ފުރަމުން ގެންދިއުން.
  3. އެސަރަޙައްދުގައި، ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އަދި މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާއި، ފުލުހުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

ޢީދު ދުވަހުގެ ޢީދު ނަމާދާއި، ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ސައިގައި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި އެންމެހާ މެހެމާނުން ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.