ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓްސް

ރ. މަޑުއްވަރީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
82813732.77 ރުފިޔާ
540 ދުވަސް
0%
ނޭޗަރ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން
ތިޖާރާ ސޮލިއުޝަން އެލްއެލްޕީ
159580 ރުފިޔާ
55 ދުވަސް
100%
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
5037228 ރުފިޔާ
60 ދުވަސް
0%
މަސްވެރިންގެ ހިޔާ ތަރައްގީ ކުރުން
އެސް އައި ބިލްޑަރސް
49990.00 ރުފިޔާ
25 ދުވަސް
100%
ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހޮރައިޒަން މޯލްޑިވްސް އެލްއެލްޕީ
4831731 ރުފިޔާ
140 ދުވަސް
40%
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
1706129.46 ރުފިޔާ
45 ދުވަސް
100%