ރިޕޯޓް

6 މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓްއަހަރީ ރިޕޯޓްއަހަރީ ބަޖެޓްއަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލްއެހެނިހެންމާލީ ބަޔާންތަރައްޤީ ޕްލޭންތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުން ދާގޮތް