އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު
ޢަބްދުލްމުހައިމިން މުޙައްމަދުފުޅު
abdul.muhaimin@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް (ވަގުތީ އެސްޖީ) ކޯޕަރޭޓް އެފެެއާރޒް ސެކްޝަން 6580013
އަޙްމަދު ފާރޫޤް
ahmed.farooq@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް ސެކްޝަން 6580037
އިސްމާޢީލް އަޒްހަރު
ismail.azhar@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޕްލޭނިންގް، ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 6580036
އާމިނަތު ޔާނިޢާ
aminath.yania@raamaduvvari.gov.mv
ލީގަލް އޮފިސަރ ލީގަލް 6580035
އަޙްމަދު ސަޢީދު
ahmed.saeed@raamaduvvari.gov.mv
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގް، ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 6580038
އާމިނަތު ޖެނިފާ
aminath.jenifa@raamaduvvari.gov.mv
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް 6580024
ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
aishath.shiham@raamaduvvari.gov.mv
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް 6581901
މަރްޔަމް ޔުމްނާ
maryam.yumna@raamaduvvari.gov.mv
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 6580025
ޢާއިޝަތު މަޢޫނާ
aishath.maoona@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 6580026
އާމިނަތު ޝަފީޢާ
aminath.shafeea@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 6580015
ސަމާ ވަލީދު
sama.waleed@raamaduvvari.gov.mv
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 6581655
ފާޠިމަތު އަބިއްޔާ
fathimath.abiyya@raamaduvvari.gov.mv
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ބިއުރޯ 6580014
އާމިނަތު ޝައިމާ އަޙްމަދު
aminath.shaima@raamaduvvari.gov.mv
ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރ ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް 6581900
އަޙްމަދު ސުނޫން
ahmed.sunoon@raamaduvvari.gov.mv
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް 6581903