ރ.އުފުލަންދޫ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން