Ahmed Saeed

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އިމާމު ، މުދިމު)

  މިރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުން ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި (ސަލާމްބުނުން، ޢާއިލީޒިއްމާ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުން) …

Read More