އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާ މަރާމާތުކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު PC/308/2023/07   މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގި “ރައްޔިތުންގެ ހިޔާ” އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. …

Read More

މަސްވެރިންގެ ހިޔާ ތަރައްޤީކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު PRO/308/2023/07   މަސްވެރިންގެ ހިޔާގައި ކުރަންހުރި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. …

Read More