ޚަބަރު

ރ.މަޑުއްވަރީ މަސްވެރިންގެ ހިޔާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އެސް.އައި ބިލްޑަރސް އާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ރ.މަޑުއްވަރީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސްވެރިންގެހިޔާގައި ނުނިމިހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެސް.އައި ބިލްޑަރސް އާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.   ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތް …

Read More

ނިއު ވާލު އެކަޑަމީ ފެށުން

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ނިއުރެޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް އަދި މަޑުއްވަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ވާލު ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީގައި “ނިއު ވާލު …

Read More