ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ރަށު އޮޑިޝަން މަޑުއްވަރީގައި ފަށައިފި

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ރަށު އޮޑިޝަން ރ.މަޑުއްވަރީގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ތިން ދަންފަޅިއަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިއޮޑިޝަން ކުރިއަށްދަނީ މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގައެވެ. ހެނދުނުގެ ދަންފަޅި ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ. މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅި ކުރިއަށްދާނީ 14:00 ން ފެށިގެން 16:00 އަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ދަންފަޅި ކުރިއަށްދާނީ 20:00 ން 22:00 އަށެވެ. މިއޮޑިޝަނަކީ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ރ.އަތޮޅު ތަމްޞީލުކުރާނެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޑިޝަންގައި … Read more

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.     މިބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ފޯކައިދޫގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދައުރުގައި ކުރަމުންދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ތަފްޞީލްކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބަނދަރުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން އުޞޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް … Read more

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފީވަކު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފީވަކު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.     މިބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މަޑުއްވަރީގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފީވަކުގެ ބަނދަރު ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތާއި، ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތާއި، ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް މެނޭޖްކުރަމުންދާ … Read more

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.     މިބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ބަނދަރުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އެގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނަރުދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަރުދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު … Read more

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި

  ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ހޯލްގައެވެ.     މިބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުނަދޫގެ ބަނދަރު ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތާއި، ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތާއި، ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް މެނޭޖްކުރަމުންދާ ގޮތުގެ އިތުރުން ޕްރީ … Read more

އަލިފުށި އެއަރޕޯޓް ފުސްފަރަށް ބަދަލުކުރާކަށް ނޭދެން. އެދުނީ އަލިފުށި އެއަރޕޯޓާއެކު، ރ.އަތޮޅުގެ ދެކުނުބިތުން ފުސްފަރުގައިވެސް އެއަރޕޯޓެއް އަޅައިދިނުމަށް – މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ރ.އަލިފުށީގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ އެއަރޕޯޓް ރ.ފުސްފަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވާފައިނުވާނެ ކަމަށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އަލިފުށި އެއަރޕޯޓް ފުސްފަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް ޞާދިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.   “އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަވަން އަލިފުށި އެއަރޕޯޓް ފުސްފަރަށް ބަދަލުކުރާކަށް. އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޕީއަށް އެނގިލައްވާނެ މީޓިންގަ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް” – … Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރ.އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ވަނީ ރ.މަޑުއްވަރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަށު ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް އަރުވާފައެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ދާއިރު ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.     … Read more

ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާއި ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރ.އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ރ.މަޑުއްވަރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ.     ސްކޫލްގެ މި އާއިމާރާތުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގެ އިތުރުން 8 ކުލާސްރޫމް ހިމެނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.   ރައީސްގެ … Read more

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންދިނުމުގެ ޙަރަކާތް މިއަދު ރ.މަޑުއްވަރީގައި ފަށައިފި!

‘ކޮވިޑް-19 ދިފާޢު’ ނަމުގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، ރ.މަޑުއްވަރީގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޙަރަކާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޙަރަކާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިވަގުތު ވެކްސިން ލިބިފައިވާ އަދަދަށް ބަލައި، މިވެކްސިން ޖެހުމުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަށް ބަލައިގެންނެވެ.   އެގޮތުން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، 80 އަހަރުން މަތީގެ އިސްރަށްވެހިންނާއި، ބޭސްފިހާރައިގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މިސްކިތުގެ މުދިމުންނާއި މަސައްކަތު މީހުން އަދި ކޮވިޑް-19 އާއި … Read more

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ދުވަސްވީ ސާމާނުތަކެއް ނީލަންކިޔައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގައި ހަލާކުވެފައިހުރި ބައެއްތަކެއްޗާއި ދުވަސްވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި ގިނަ ސާމާނުތަކެއް އިއްޔެ ނީލަންކިޔަފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން ނީލަން ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ ރ. މަޑުއްވަރީ އިރުމަތި އަވަށު އަހެނުންގެ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް މީގެ އެތަށް އަހަރެއް ކުރިން އިރުމަތީ އަވަށު ރައްޔިތުން ގެނެސްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތައް ނީލަން ކިޔާ ބަޔާއި ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި މިސްކިތްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ސާމާނު ނީލަންކިޔާބައެވެ. ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން … Read more